W dniu 14 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie  Prezydium Zarządu Krajowego
ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Prezydium Zarządu Krajowego, w liczbie siedmiu.

Posiedzenie prowadził Andrzej Kurowski – Sekretarz Zarządu Krajowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przed posiedzeniem Prezydium do Sekretarza ZK wpłynął pisemny  wniosek w sprawie: powierzenia obowiązków Prezesa Zarządu Krajowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu kol. Wiesławowi Światłowskiemu, podpisany przez członków Prezydium, popierających zgłoszoną kandydaturę. Na siedmiu członków Prezydium wniosek poparło sześciu, kandydat wykluczył się z procedury poparcia, jednocześnie oświadczając gotowość przyjęcia funkcji. We wniosku stwierdzono, że kolega Wiceprezes swoim doświadczeniem i wiedzą zapewni realizację zadań statutowych zarówno bieżących, jak i strategicznych.

 

Prezydium podjęło Uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków Prezesa Zarządu Krajowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu kol. Wiesławowi Światłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Krajowego do czasu zebrania się Zarządu Krajowego. Uchwała uzyskała poparcie wszystkich członków Prezydium Zarządu Krajowego.

Kolega Wiesław Światłowski w trakcie posiedzenia podziękował za wybór i zapewnił, że przedstawi plan zamierzeń organizacyjnych na najbliższe miesiące.

Członkowie Prezydium pogratulowali nowemu Prezesowi Związku.

Przeszkodą w zwołaniu posiedzenia Zarządu Krajowego, liczącego 32 członków z całego kraju i zagranicy jest panująca pandemia, która znacząco ogranicza kontakty społeczne.

W celu realizacji zadań statutowych i reprezentowania Związku zasadnym było posiedzenie mniejszej liczby osób, które stanowi Prezydium ZK.

Ważnym jest, że w drugiej połowie 2021 roku czeka nas kampania sprawozdawczo-wyborcza w kołach, okręgach, którą zakończy Zjazd Związku. Stosowne wytyczne zostaną przyjęte wiosną przez władze Związku. Kampania sprawozdawczo-wyborcza będzie okazją do zweryfikowania liczby członków oraz analizy terminowości i wysokości opłacania składek członkowskich.

 

Oprac. Andrzej Kurowski Sekretarz ZK

 

Uchwała Prezydium Zarządu Krajowego

Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu

z dnia 14.11.2020 r.

w sprawie: powierzenia obowiązków Prezesa Zarządu Krajowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu kol. Wiesławowi Światłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Krajowego do czasu zebrania się Zarządu Krajowego

Prezydium Zarządu Krajowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
na podstawie § 24a ust. 1, § 24 ust. 13  i § 26b ust. 1 i 2  Statutu Związku uchwala,
co następuje:

§ 1

Do czasu zebrania się Zarządu Krajowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego powierza się obowiązki Prezesa Zarządu Krajowego koledze Wiesławowi Światłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Krajowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Zarządu Krajowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie uchwały:

 W związku ze śmiercią Kolegi Stanisława Tomaszkiewicza dotychczasowego Prezesa Zarządu Krajowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zachodzi potrzeba kierowania stowarzyszeniem przez innego członka Zarządu Krajowego.  Panująca pandemia nie pozwala przeprowadzić Zjazdu Nadzwyczajnego w celu wyboru Prezesa. Ponadto pandemia nie pozwala zebrać  quorum Zarządu Krajowego. W celu realizacji zadań statutowych i reprezentowania Związku istnieje uzasadniona potrzeba podjęcia takiej uchwały przez Prezydium Zarządu Krajowego. Przywołana podstawa prawna jest zasadna do podjęcia uchwały w powyższej treści.

 

Andrzej Kurowski Sekretarz ZK