Poznań, dnia 3 maja 2022 r.

K O M U N I K A T

Prezydium Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  informuje, że posiedzenie Zarządu Krajowego
odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r.(sobota) o godz. 1030
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, ul. Umultowska 89a.

Porządek obrad i materiały zostaną przekazane członkom Zarządu Krajowego pocztą elektroniczną.