Statut_ZORRP (plik pdf)

Na mocy Postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 02. 08. 1991 r Nr
NS Nr Rej. ST 200/ 91 wydanego na podstawie art. 16- Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7.
04. 1989.r (Dz. U. 20, pozycja. 104)
Stowarzyszenie wpisano do rejestru stowarzyszeń pod nr ST. 397

KIEROWNIK
SEKCJI REJESTRACJI
(-) Elżbieta Wrembel

Poznań, dnia 2.09.1991 r.

Nowy Nr Rejestru:

Na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano pod numer- KRS: 0000081647 dnia
15.01.2002 r.

 

Zgodność odpisu z oryginałem
Poświadczam

Poznań, dnia 23.01.2002 r.

Anna Korycka

Referendarz Sądowy

 

Na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30. 03.2009 r.,
dokonano zmian w Statucie Związku i nadano numer KRS: 0000081647.

(sygnatura sprawy: PO.VIII NS-REJ. KRS/000374/09/181)

Poznań, dnia 02.04.2009 r.

Anna Korycka

Referendarz Sądowy

Zgodność odpisu z oryginałem poświadcza
Protokolant Sądowy

Justyna Komorniczak

 

POSTANOWIENIE

o powołaniu Komitetu Założycielskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zarząd Klubu Oficerów Rezerwy „ Budownictwa’’ w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 30 Stycznia 1991 r postanowił powołać Komitet Założycielski Związku Oficerów Rezerwy RP w Poznaniu na wzór Związku, który działał w latach 1928- 1939. W ciągu XV- letniej działalności Klubu Oficerów Rezerwy „Budownictwa” LOK w Poznaniu, przypadającej 7 grudnia 1991 r., zauważono wyraźne obniżenie autorytetu oficera Wojska Polskiego w ramach dotyczących struktur organizacyjnych Ligi Obrony Kraju. Włączenie Klubu Oficerów Rezerwy w struktury LOK jest niewłaściwe, ponieważ organizacja ta zakresem swojej działalności obejmuje rzesze młodzieży szkolnej, poborowych oraz sympatyków z różnych środowisk. Należy podkreślić, że Kluby Oficerów Rezerwy stanowiące jedno z ogniw struktury organizacyjnej LOK, swą działalność ukierunkowały na popularyzację dziejów orężnych WP, a także zawodu i etyki oficera. Przodował w tym zakresie Klub Oficerów Rezerwy „ Budownictwa’’ w Poznaniu. Oficerowie rezerwy powinni działać jako kadra instruktorska, a nie wchodzić w skład ogniw LOK na prawach statutowych z pozostałymi grupami. Oficerowie, chorążowie i podchorążowie rezerwy oraz byli żołnierze zawodowi zrzeszeni są częściowo w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, natomiast nieliczna grupa kadry młodszej wiekiem i oficerów politycznych należy do Klubu Oficerów Rezerwy LOK.
Głównym celem Związku Oficerów Rezerwy RP będzie m.in. udzielanie pomocy instruktorsko- metodycznej oraz obudowywanie autorytetu armii i oficera w społeczeństwie a szczególnie wśród młodego pokolenia. Związek Oficerów Rezerwy RP nawiązuje do organizacji o tej samej nazwie, powstałej 20.09. 1928 roku, działającej według wypracowanych metod i cieszącej się w społeczeństwie zasłużonym autorytetem, a szczególnie w Siłach Zbrojnych RP. Przywrócenie Związku Oficerów Rezerwy RP usatysfakcjonuje wszystkie pokolenia oficerów, chorążych i podchorążych rezerwy oraz zintegruje je wokół działalności na rzecz Wojska Polskiego i naszego środowiska. Na styczniowym posiedzeniu Związku Klubu Oficerów Rezerwy „Budownictwa” w Poznaniu powołano Komitet Założycielski, którego przewodniczącym został ppłk rez. Karol Zielony, oraz członkowie Zarządu KOR. Ponadto z satysfakcją został przyjęty do Komitetu Założycielskiego w celu reaktywowania ZOR RP b. Prezes Zarządu Okręgu w Poznaniu płk mgr Michał Lorkiewicz- główny inicjator powołania do działalności Związku Oficerów Rezerwy RP. Płk Michał Lorkiewicz był powstańcem wielkopolskim, uczestnikiem walk o utrwalanie granic II RP w wojnie z bolszewikami. Wzorowy dowódca 7 Batalionu Saperów. Siedziba Zarządu Okręgu Związku Oficerów Rezerwy RP znajdowała się w Domu Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Niezłomnych 1 w budynku tym miało swoją siedzibę szereg kombatanckich Stowarzyszeń.
Komitet założycielski uważa za niezwykle istotną sprawę przeprowadzenia weryfikacji członków zgodnie z ustawą o kombatanckich z dnia 24 stycznia 1991 r. ( Dz. U. Nr 17 poz. 75 ze zmianami przyjętymi w okresie późniejszym). Komitet Założycielski opracował statut niniejszy opierając się o założenia programowe z lat 1921- 1939 oraz obecną sytuację naszego kraju.

Komitet Założycielski

 


ROZDZIAŁ I

Nazwa i siedziba Związku.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „ Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” zwany w dalszej
części statutu „Związkiem”, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada
osobowość prawną na zasadzie przepisów ustawy o stowarzyszeniach.

§ 2

Dewizą Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej jest: Bóg-
Honor- Ojczyzna, a zawołaniem naszym- strzec godności oficera WP.

§ 3

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Związek może tworzyć koła w środowiskach polonijnych w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.
 3. Siedzibą władz naczelnych Związku jest miasto Poznań.

§ 4

Związek ma prawo powoływać terenowe jednostki organizacyjne wg zasad
określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§ 5

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 6

Związek może używać pieczęci i odznak na zasadzie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Związek przyznaje odznakę wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Główny. Odznaka jest numerowana i wpisywana do legitymacji członkowskiej. Małą odznakę o wymiarach 2 x 2 cm nosić należy po lewej stronie marynarki w butonierce. Podczas wystąpień w mundurze nosi się odznakę o wymiarach 4 x 4 cm na środku lewej górnej kieszeni kurtki. Związek może posiadać swój sztandar: Zarząd Główny, Okręgi i Koła. Wzór sztandaru powinien być zgodny z wytycznymi Zarządu Głównego w tej sprawie.


ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

 1. Zintegrowanie oficerów rezerwy Wojska Polskiego w organizację zdolną do kultywowania wspólnej tradycji wojskowej.
 2. Utrzymanie i rozwijanie więzi wzajemnego koleżeństwa oraz nawiązywanie w tym zakresie kontaktów z macierzystymi jednostkami wojskowymi.
 3. Otaczanie oficerów rezerwy i ich rodzin będących w potrzebie szeroko zakrojoną opieką.
 4. Gromadzenie pamiątek i dokumentów związanych z tradycją i historią Wojska Polskiego.

§ 8

Swoje cele Związek realizuje przez:

 1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i oświatowej w dziedzinie wiedzy wojskowej poprzez organizowanie odczytów, kursów, prelekcji, szczególnie z młodzieżą.
 2. Organizowanie bibliotek, zbiorów, wystaw i pokazów.
 3. Prowadzenie specjalistycznego wydawnictwa.
 4. Partnerską współpracę z instytucjami wojskowymi i cywilnymi.
 5. Organizowanie wypoczynku i rekreacji dla członków Związku i ich rodzin.
 6. Udzielanie pomocy materialnej, lekarskiej oraz prawnej członkom Związku.
 7. Stałą opieką nad miejscami pamięci narodowej grobami poległych żołnierzy, cmentarzami wojskowymi i pomnikami, również armii sojuszniczych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkiem Związku mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Członkowie Związku dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych,
  4. członków podopiecznych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać;
  1. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający stopień wojskowy oficera, chorążego, podoficera, który został przeniesiony do rezerwy lub w stan spoczynku.
  2. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający wysokie predyspozycje moralne i zawodowe do działalności w Związku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Głównego.
  3. Żołnierz zawodowy Wojska Polskiego.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Związku.
 2. Uczestniczyć w zebraniach Związku oraz wybierać i być wybierany do władz.
 3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku.
 4. Członek Związku może korzystać z uprawnień kombatanckich, które nabył lub nabędzie zgodnie z ustawą o kombatantach z dnia 24.01.1991r./ Dz. U. Nr 17/91, poz.75/ oraz późniejszymi zmianami. Fakt posiadania uprawnień kombatanckich winien być odnotowany w legitymacji członkowskiej.

§ 12

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Wspierać działalność Związku i brać czynny udział w jego pracach.
 2. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Związku.
 3. Opłacać składki członkowskie.
 4. Dbać o dobre imię Związku.
 5. Członkowie posiadający stopień wojskowy na oficjalnych uroczystościach w Związku powinni występować w mundurach wojskowych na zasadach określonych w przepisach mundurowych WP.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zdeklaruje
pomoc finansową dla Związku na realizację jego celów statutowych.

 1. Uchwałę w sprawie przyjęcia członków wspierających podejmuje Zarząd Związku.
 2. Członek wspierający może działać osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 14

Członek wspierający ma obowiązek:

 1. Udzielać Związkowi pomocy finansowej zgodnie ze złożoną deklaracją.
 2. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Związku.

§15

 1. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna, która położyła
  szczególne zasługi dla Związku.
 2. Członkowstwo honorowe nadaje Zarząd Główny Związku.
 3. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego z
  wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.
 5. Członek honorowy według swego uznania, może wspierać Związek finansowo lub rzeczowo.
 6. Członkowstwo honorowe wygasa w skutek zrzeczenia się tego członkowstwa lub pozbawienie go przez Zarząd Główny.
 7. Od decyzji o pozbawieniu członkowstwa przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów.

§15a

 1. Członkiem podopiecznym Związku może być osoba fizyczna, która utraciła osobę najbliższą w wyniku naturalnej śmierci lub działań zbrojnych, i była członkiem Związku.
 2. Członek podopieczny korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członek podopieczny nie opłaca składek.

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

§ 16

 1. Władzami Związku są:
  1. Krajowy Zjazd Delegatów.
  2. Zarząd Główny.
  3. Główna Komisja Rewizyjna.
  4. Główny Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz Związku trwa 4 lata.
 3. Uchwały władz Związku podejmowane są zwykłą większością głosów z tym, że w pierwszym terminie wymagana jest obecność 1/2 ogólnej liczby członków, jeśli statut nie stanowi inaczej. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków.

§ 17

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów tworzą przedstawiciele wszystkich okręgów, wybieranych przez Walne Zebranie Okręgu w proporcji ustalonej przez Zarząd Główny Związku.

§ 18

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 2. Udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu.
 3. Określanie głównych kierunków działalności Związku.
 4. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 5. Przyjmowanie członków honorowych.
 6. Uchwalanie preliminarza budżetowego.
 7. Uchwalanie zmian statutu.
 8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i sposobie jego likwidacji.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w przedmiocie wykluczania członków.
 10. Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do
  kompetencji innych władz.

§ 19

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje się na:

 1. Umotywowany wniosek Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. 1/3 ogółu członków Związku.
 3. Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, z powodu których zostało zwołane.
 4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje się nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

§ 20

Wybory do władz odbywają się jawnie, chyba że delegaci podejmą uchwałę o
głosowaniu tajnym.

§ 21

O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu zawiadamia
członków Zarząd Główny nie później niż na dwa tygodnie przed jego terminem.

§22

 1. Prezydium jest organem pomocniczo-wykonawczym Zarządu Głównego i w skład jego wchodzą: prezes , 5 wiceprezesów , sekretarz oraz skarbnik
 2. Zarząd Główny oraz jego Prezydium na zewnątrz jest reprezentowany przez Prezesa.

§ 23

Zarząd Główny Związku:

 1. Zarząd Główny kieruje sprawami Związku i zarządza jego majątkiem.
 2. Do podejmowania zobowiązań finansowych Związku upoważniony jest Prezes Zarządu wraz ze Skarbnikiem Zarządu jednocześnie.
 3. Z upoważnienia Prezesa Związek na zewnątrz może reprezentować także członek Prezydium Zarządu.
 4. Prezesa Zarządu Głównego wybiera Krajowy Zjazd Delegatów w tajnym głosowaniu.
 5. Zarząd Główny składa się z 32 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 6. Członków Prezydium Zarządu wybiera Zarząd Główny spośród swego składu na wniosek Prezesa Zarządu.
 7. Posiedzeniom Prezydium Zarządu Głównego przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba będąca członkiem Prezydium.

Tryb wyboru Zarządu Głównego określa ordynacja wyborcza.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Realizacja Statutu Związku .
 2. Realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. Sprawowanie nadzoru nad okręgami.
 4. Uchwalanie planów, regulaminów preliminarzy budżetowych oraz składanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów.
 5. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie okręgów oraz zawieszanie i rozwiązywanie kół na wniosek zarządów okręgowych.
 6. Zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów, przygotowywanie dokumentów Zjazdu.
 7. Określenie wysokości składek członkowskich oraz ich podziału w strukturach Związku.
 8. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Związku.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów okręgów w przedmiocie przyjęć i skreśleń członków Związku.
 10. Tworzenie struktur organizacyjnych umożliwiających realizacje zadań statutowych Związku.
 11. Określenie kierunków współpracy z organami państwa, instytucjami i organizacjami społecznymi dla realizacji celów Związku.
 12. Powoływanie stosownie do potrzeb komisji problemowych jako struktur pomocniczych.
 13. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Zarządu Głównego oraz Prezydium prawo uzupełnienia składu osobowego.
 14. Nadawanie godności Członka Honorowego Związku.
 15. Określenie zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego Związku.
 16. Składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów z działalności na rzecz rozwoju i umacniania struktur organizacyjnych Związku.

§ 25

W czasie trwania kadencji i zmniejszenia składu Władz Związku o 60%, przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach odrębnego regulaminu.

§26

 1. Uchwały Zarządu Głównego oraz Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 50% liczby członków w tym Prezesa Zarządu oraz dwóch Wiceprezesów.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się raz na kwartał zaś posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego przynajmniej raz w miesiącu.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 26a

Zakres działania Prezydium Zarządu Głównego:

 1. Przygotowanie materiałów, wypracowanie oceny oraz stanowisk w kwestiach dotyczących współpracy Zarządu z organami władz państwowych oraz samorządowych.
 2. Troska o systematyczną współpracę z uczelniami i samodzielnymi instytucjami naukowo-badawczymi w kwestii poszerzania wiedzy, wśród młodego pokolenia w zakresie tradycji oręża polskiego oraz działalności pokoleń na rzecz niepodległości, wolności i suwerenności narodu polskiego.
 3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem biura Zarządu Głównego.
 4. Określa potrzeby i zakres organizacji konkursów, obozów, konferencji, spotkań, prelekcji, odczytów itp.
 5. Współpracuje z Międzynarodową Konferencją Oficerów Rezerwy (CIOR) i Europejskim Stowarzyszeniem Podoficerów Rezerwy (AESOR), które istnieją przy Kwaterze Głównej NATO.
 6. Przygotowuje materiały na posiedzenie Zarządu Głównego.
 7. Nadzoruje funkcjonowanie zarządów okręgów i komisji problemowych oraz udziela im bieżącej pomocy.
 8. Działa na rzecz pozyskiwania darczyńców dla logistycznego wsparcia statutowej działalności Związku.
 9. Określa obowiązki członków Prezydium Zarządu Głównego.
 10. Określa formy współpracy ze szkołami .
 11.  Określa zakres współpracy z innymi organizacjami.

§ 27

Główna Komisja Rewizyjna jest organem Kontrolnym Związek i składa się z
3-5 członków w tym przewodniczącego, 2 zastępców i sekretarza.

§ 28

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Składania Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu Głównego.
 3. Przedstawienie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej .
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu tylko z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna występuje do Prezydium Zarządu z wnioskiem o skreślenie członka zwyczajnego z ewidencji w przypadku nie opłacenia składek członkowskich przez jeden rok przeprowadzając z członkiem rozmowę. Zobowiązuje się ustępującego członka o zwrot legitymacji oraz odznaki.

§ 29

 1. Główny Sąd Koleżeński może orzec następujące kary organizacyjne:
  1. upomnienie,
  2. nagana.
 2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy sporne zaistniałe między członkami Związku oraz między członkiem Związku a władzą Związku, do której należy.
 3. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5-ciu członków wybranych na Krajowym Zjeździe Delegatów i wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 4. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje w szczególności sprawy związane z nieprzestrzeganiem statutu, uchwał Związku, działalność na szkodę Związku oraz konflikty miedzy członkami Związku.
 5. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na posiedzeniu jawnym przy udziale stron zainteresowanych w sprawie.
  1. zawieszenie w czynnościach członka na 1 rok,
  2. wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Głównego o wykluczenie ze Związku,
 6. Od orzeczenia Sadu Koleżeńskiego Okręgu przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 7. Członek wykluczony ze Związku może odwołać się do Krajowego Związku Delegatów.

§ 30

paragraf usunięty

§ 31

Szczegółowy sposób postępowania przed Sądami Koleżeńskimi
Związku określi Zarząd Główny w oddzielnym regulaminie .


ROZDZIAŁ V

Terenowe struktury Związku- Okręgi i Koła”.

§32

 1. Zarząd Główny w województwach tworzy okręgi związku ustalając siedzibę władz okręgu.
 2. Zarząd Główny może tworzyć okręgi składające się z więcej niż jednego województwa, ustalając siedzibę władz okręgu.
 3. Organami władzy okręgu, Związku są:
  1. Zjazd Delegatów Okręgu.
  2. Zarząd Okręgu.
  3. Komisja Rewizyjna Okręgu.
  4. Sąd Koleżeński Okręgu.
 4. Kadencja władz okręgu powinna pokrywać się z kadencją władz naczelnych
  Związku.

§ 33

Kompetencje Zjazdu Delegatów Okręgu:

 1. Uchwalanie kierunków działania struktur okręgowych Związku zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz Związku.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okręgu.
 3. Uchwalanie absolutorium ustępującemu zarządowi okręgu na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu.
 4. Wybór Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu oraz Sadu Koleżeńskiego Okręgu.
 5. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd.
 6. Nadawanie godności honorowego Prezesa Zarządu Okręgu lub Koła.
 7. Uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu Delegatów Okręgu.

§ 34

 1. W Zjeździe Delegatów Okręgu udział biorą: delegaci, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Zjazd Delegatów Okręgu jest zwoływany przez Zarząd Okręgu co 4 lata a nadzwyczajny Zjazd może być zwołany na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Okręgu na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu lub pisemne żądanie 1/2 zrzeszonych kół.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów Okręgu, Zarząd zawiadamia delegatów na 14 dni przed Zjazdem.
 4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu niezwłocznie po podjęciu uchwały o jego zwołaniu.

§ 35

 1. Zarząd Okręgu składa się od 10- 15 członków.
 2. Zarząd Okręgu sprawuje władzę między Zjazdami Delegatów Okręgu.
 3. Zarząd Okręgu działa w oparciu o Statut Związku i uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego.
 4. Zarząd Okręgu wybiera Prezydium Okręgu w składzie od 5-7 członków w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 5. Prezydium Zarządu Okręgu jest organem pomocniczo wykonawczym Zarządu, przygotowującym i organizującym jego pracę.

§ 36

Kompetencje Zarządu Okręgu:

 1. Kierowanie działalnością okręgu zgodnie z podjętymi uchwałami, statutem Związku oraz składanie na zjeździe delegatów okręgu sprawozdań ze swej działalności.
 2. Reprezentowanie okręgu na zewnątrz i działanie w jego imieniu przez Prezesa Zarządu, lub upoważnionego przez niego członka Prezydium Zarządu.
 3. Zwoływanie Zjazdu Delegatów Okręgu, ustalanie zasad wyborów delegatów, przygotowanie materiałów i dokumentów na Zjazd.
 4. Powoływanie kół terenowych Związku oraz nadzór nad ich działalnością.
 5. Powoływanie komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.
 6. Wnioskowanie do Zarządu Głównego Związku o nadanie członkowstwa honorowego Związku.
 7. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami kombatanckimi według zaleceń Zarządu Głównego Związku.
 8. Uchwalanie planów pracy i rocznych preliminarzy finansowych.
 9. Opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przesłanie ich do Zarządu Głównego w terminie miesiąca od zakończenia roku.
 10. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Związku.

§ 37

 1. Posiedzenia Zarządu Okręgu powinny być zwoływane przez Prezesa Zarządu na wniosek Prezydium, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Do ważności uchwał Zarządu Okręgu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu w tym połowa członków Prezydium tego Zarządu, przy czym uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Prezydium Zarządu Okręgu powinno być zwoływane przez Prezesa Zarządu Okręgu co najmniej raz w miesiącu.

§ 38

Komisja Rewizyjna Okręgu:

 1. Komisja Rewizyjna Okręgu składa się od 3-5 członków spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Okręgu.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, odpowiedzialnym przed Zjazdem Delegatów Okręgu. Dokonuje przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej Zarządu Okręgu oraz kół ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej, finansowej wnioskując następnie o udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu.
 4. Komisja Rewizyjna może wystąpić do Zarządu Głównego z uzasadnionym wnioskiem o zawieszenie Zarządu Okręgowego lub jego poszczególnych członków.
 5. Komisja Rewizyjna może także występować do Zarządu Okręgowego o zawieszenie w funkcjach podległych temu Zarządowi, Zarządów Kół lub jego członków.
 6. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej Okręgu konieczna jest obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 7. Komisja działa zgodnie z regulaminem i wytycznymi Głównej Komisji Rewizyjnej Związku.
 8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 39

Sąd Koleżeński Okręgu:

 1. Sąd Koleżeński Okręgu – zwany dalej Sądem -składa się z 3-5 członków z pośród których wybiera się przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Sąd rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji i orzeka na posiedzeniu jawnym przy udziale zainteresowanych stron.
 3. Od orzeczenia Sądu przysługuje prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 4. Sąd może wymierzyć kary przewidziane w niniejszym statucie a także wnioskować do Zarządu Głównego o wykluczenie członka ze Związku.
 5. Sąd Koleżeński Okręgu obejmuje działalnością wszystkich członków Okręgu z wyjątkiem członków Zarządu Związku, których sprawy, Główny Sąd Koleżeński przekazuje innym sądom koleżeńskim
  okręgu.
 6. Akta spraw prawomocnie zakończonych przez Sąd Koleżeński Okręgu przekazywane są do biura Zarządu Okręgu.

§ 40

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest koło.
 2. Koła mogą być tworzone we wszystkich miastach, gminach i dzielnicach w przypadku gdy liczba członków przekroczy 9 osób.
 3. Siedzibę koła ustanawia Zarząd przede wszystkim w miejscowościach będących siedzibami władz wojskowych.
 4. Działalność koła polega na realizacji celów Związku poprzez społeczną pracę swoich członków przy odpowiednim stosowaniu postanowień rozdziału II statutu.

§ 41

Władze Koła

 1. Władzami Koła są:
  1. Zebranie Koła.
  2. Komisja Rewizyjna Koła.
  3. Sąd Koleżeński Koła.

§ 42

Walne Zebranie Członków Koła

 1. Zebranie Koła jest najwyższą władzą.
 2. Do kompetencji Zebrania Koła należy:
  1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i KomisjiRewizyjnej Koła.
  2. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła
  3. Wybór w głosowaniu delegatów na Walne Zebranie Związku.
  4. Podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady Zebrania Koła.
 3. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła na 4 lata.
 5. Zarząd Koła
  1. Zarząd Koła jest najwyższą władzą Koła w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
  2. Zarząd Koła składa się z 3- 5 osób.
 6. W Zebraniu Koła udział biorą:
  1. z głosem decydującym wszyscy zwyczajni członkowie Koła
  2. z głosem doradczym- członkowie wspierający
 7. Nadzwyczajne Zebranie Koła zwoływane jest przez jego Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Koła
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
 8. Zarząd Koła jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Koła w ciągu jednego miesiąca od daty wniosku lub żądania uprawnionego organu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 9. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:
  1. Kierowanie działalnością Koła zgodnie ze statutem, uchwałami i
   wytycznymi władz Koła i władz Związku.
  2. Reprezentowanie Koła na zewnątrz.
  3. Zwoływanie Zebrań Koła.
  4. Składanie Zebraniu Koła i Zarządowi Głównemu Związku sprawozdań ze swej działalności.
  5. Uchwalanie planów działalności i projektu budżetu Koła.
  6. Przyjmowanie i skreślanie członków Koła.
  7. Zgłaszanie wniosków do Zarządu Głównego Związku w sprawie przyjęcia członka wspierającego.
  8. Występowanie do Zarządu Głównego Związku z wnioskami o nadanie członkowstwa honorowego.
  9. Podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Koła.

Na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Delegatów Zarządu Koła zwołuje się Walne Zebranie. Które wybiera delegatów Wyboru delegatów dokonuje Zebranie Koła wg liczby i zasad ustalonych odrębnym regulaminem. Kadencja władz Koła trwa 4 lata. Walne Zebranie Członków Koła jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, w drugim terminie bez względu na liczbę członków.

§43,44,45,46,47

Usunięto

§ 48

Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak niż raz na kwartał.

§ 49

Zarząd Koła wybiera spośród siebie prezesa i wiceprezesa, sekretarza iskarbnika.

§ 50

Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu Koła określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Związku.


ROZDZIAŁ VII

Majątek Związku

§ 51

 1. Do realizacji zadań statutowych Związek posiada majątek i fundusze, na które składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje, darowizny i zapisy,
  3. wpływy od osób prawnych i fizycznych,
  4. wpływy z tytułu działalności pożytku publicznego.
 2. Podział otrzymywanych przez jednostki terenowe Związku funduszy, odbywa się na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny.
 3. Zarządy jednostek terenowych prowadzą księgowość przychodów i rozchodów na zasadach przepisów obowiązujących w tym zakresie.
 4. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku upoważnieni są: prezes i skarbnik.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

§ 52

„Zmiana statutu i rozwiązanie Związku wymagają uchwały Krajowego Zjazdu
Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania”.

§ 53

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Krajowy Zjazd Delegatów powołuje Komisję Likwidacyjną, w skład której wchodzą członkowie Zarządu Głównego.
 2. Majątek rozwiązanego Związku przeznacza się na rzecz wdów i sierot, po zmarłych członkach Związku.

§ 54


Rozdział IX

Wydawnictwa Związku i współpraca mediami

W ramach zasad programowo statutowych Związek wydaje „Legionistę” do
użytku wewnętrznego i ogólnego.

 1. Jednostki terenowe Związku mają prawo wydawania własnych biuletynów
  informacyjnych.
 2. Prezydium Zarządu Głównego może powołać rzecznika prasowego Zarządu.
 3. Zarząd Główny Związku może wyróżnić osoby fizyczne i prawne Złotym lub Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”.
 4. Zarząd Główny może ustanawiać medale pamiątkowe Związku, związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi dla działalności Związku.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 55

 1. Zarząd Główny zobowiązany jest w terminie 90 dni od Krajowego Zjazdu Delegatów przekazać jednostkom terenowym Związku dokumenty dotyczące uchwał podjętych na tym Zjeździe.
 2. Z chwilą prawomocnego zarejestrowania zmian w statucie przez Sąd Rejestrowy, Zarząd Główny sporządza w terminie 60 dni tekst jednolity statutu i przesyła go jednostkom terenowym Związku.
 3. Do wykładni oraz interpretacji statutu Związku jest uprawniony wyłącznie Zarząd Główny Związku poprzez podjęcie stosownej uchwały przy obecności co najmniej połowy członków większością 2/3 obecnych członków tego Zarządu.
 4. W sprawach nie objętych postanowieniami statutu, decyzje podejmuje Zarząd Główny Związku, a następnie przedstawia konieczne zmiany statutu na najbliższym Krajowym Zjeździe Delegatów.