UWAGA NOWY STATUT!!!

 


Na mocy Postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 02. 08. 1991 r Nr
NS Nr Rej. ST 200/ 91 wydanego na podstawie art. 16- Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7.
04. 1989.r (Dz. U. 20, pozycja. 104)
Stowarzyszenie wpisano do rejestru stowarzyszeń pod nr ST. 397

KIEROWNIK
SEKCJI REJESTRACJI
(-) Elżbieta Wrembel

Poznań, dnia 2.09.1991 r.

Nowy Nr Rejestru:

Na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano pod numer- KRS: 0000081647 dnia
15.01.2002 r.

 

Zgodność odpisu z oryginałem
Poświadczam

Poznań, dnia 23.01.2002 r.

Anna Korycka

Referendarz Sądowy

 

Na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30. 03.2009 r.,
dokonano zmian w Statucie Związku i nadano numer KRS: 0000081647.

(sygnatura sprawy: PO.VIII NS-REJ. KRS/000374/09/181)

Poznań, dnia 02.04.2009 r.

Anna Korycka

Referendarz Sądowy

Zgodność odpisu z oryginałem poświadcza
Protokolant Sądowy

Justyna Komorniczak

 

POSTANOWIENIE

o powołaniu Komitetu Założycielskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zarząd Klubu Oficerów Rezerwy „ Budownictwa’’ w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 30 Stycznia 1991 r postanowił powołać Komitet Założycielski Związku Oficerów Rezerwy RP w Poznaniu na wzór Związku, który działał w latach 1928- 1939. W ciągu XV- letniej działalności Klubu Oficerów Rezerwy „Budownictwa” LOK w Poznaniu, przypadającej 7 grudnia 1991 r., zauważono wyraźne obniżenie autorytetu oficera Wojska Polskiego w ramach dotyczących struktur organizacyjnych Ligi Obrony Kraju. Włączenie Klubu Oficerów Rezerwy w struktury LOK jest niewłaściwe, ponieważ organizacja ta zakresem swojej działalności obejmuje rzesze młodzieży szkolnej, poborowych oraz sympatyków z różnych środowisk. Należy podkreślić, że Kluby Oficerów Rezerwy stanowiące jedno z ogniw struktury organizacyjnej LOK, swą działalność ukierunkowały na popularyzację dziejów orężnych WP, a także zawodu i etyki oficera. Przodował w tym zakresie Klub Oficerów Rezerwy „ Budownictwa’’ w Poznaniu. Oficerowie rezerwy powinni działać jako kadra instruktorska, a nie wchodzić w skład ogniw LOK na prawach statutowych z pozostałymi grupami. Oficerowie, chorążowie i podchorążowie rezerwy oraz byli żołnierze zawodowi zrzeszeni są częściowo w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, natomiast nieliczna grupa kadry młodszej wiekiem i oficerów politycznych należy do Klubu Oficerów Rezerwy LOK.
Głównym celem Związku Oficerów Rezerwy RP będzie m.in. udzielanie pomocy instruktorsko- metodycznej oraz obudowywanie autorytetu armii i oficera w społeczeństwie a szczególnie wśród młodego pokolenia. Związek Oficerów Rezerwy RP nawiązuje do organizacji o tej samej nazwie, powstałej 20.09. 1928 roku, działającej według wypracowanych metod i cieszącej się w społeczeństwie zasłużonym autorytetem, a szczególnie w Siłach Zbrojnych RP. Przywrócenie Związku Oficerów Rezerwy RP usatysfakcjonuje wszystkie pokolenia oficerów, chorążych i podchorążych rezerwy oraz zintegruje je wokół działalności na rzecz Wojska Polskiego i naszego środowiska. Na styczniowym posiedzeniu Związku Klubu Oficerów Rezerwy „Budownictwa” w Poznaniu powołano Komitet Założycielski, którego przewodniczącym został ppłk rez. Karol Zielony, oraz członkowie Zarządu KOR. Ponadto z satysfakcją został przyjęty do Komitetu Założycielskiego w celu reaktywowania ZOR RP b. Prezes Zarządu Okręgu w Poznaniu płk mgr Michał Lorkiewicz- główny inicjator powołania do działalności Związku Oficerów Rezerwy RP. Płk Michał Lorkiewicz był powstańcem wielkopolskim, uczestnikiem walk o utrwalanie granic II RP w wojnie z bolszewikami. Wzorowy dowódca 7 Batalionu Saperów. Siedziba Zarządu Okręgu Związku Oficerów Rezerwy RP znajdowała się w Domu Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Niezłomnych 1 w budynku tym miało swoją siedzibę szereg kombatanckich Stowarzyszeń.
Komitet założycielski uważa za niezwykle istotną sprawę przeprowadzenia weryfikacji członków zgodnie z ustawą o kombatanckich z dnia 24 stycznia 1991 r. ( Dz. U. Nr 17 poz. 75 ze zmianami przyjętymi w okresie późniejszym). Komitet Założycielski opracował statut niniejszy opierając się o założenia programowe z lat 1921- 1939 oraz obecną sytuację naszego kraju.

Komitet Założycielski

 


STATUT ZOR RP