W dniu 2.10.2021 r. odbyło się zebranie wyborcze Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.
Zebranie otworzył p.o. Prezesa Zarządu Krajowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Wiesław Światłowski. W zebraniu uczestniczyło 22 członków Związku Oficerów Rezerwy Okręgu Wielkopolskiego.
Przebieg zebrania wyborczego:
1) P.o. Prezesa Zarządu Krajowego, płk rez. Wiesław Światłowski zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia, który przyjęto jednomyślnie.
2) P.o. Prezesa Zarządu Krajowego wspólnie z Skarbnikiem Związku Oficerów Rezerwy, w obecności obecnych prezesów kół dokonali weryfikacji opłacania składek przez uczestniczących w zebraniu wyborczym członków Związku Oficerów Rezerwy w Okręgu Wielkopolskim. Prezes Zarządu Krajowego potwierdził, że prawo wyborcze czynne i bierne mają wszyscy uczestniczący w zebraniu wyborczym .
3) Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Andrzej Kurowski, Zenon Sternik.
4) Zebrani wyrazili swoją wolę aby głosowanie odbyło się w trybie jawnym, zgodnie z zapisem Statutu Związku Oficerów Rezerwy.
5) Prezes Zarządu Krajowego na funkcję prezesa Zarządu Okręgu Wielkopolskiego zaproponował ppłk. Radosława Pierza.
6) W wyniku głosowania 22 upoważnionych, kandydat otrzymał 21 głosów ważnych, przy jednym wstrzymującym.
7) Prezes Zarządu Krajowego po uzgodnieniu z nowo wybranym prezesem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego, zaproponowano następujących kolegów na funkcje:
• Ernesta Mencla na wiceprezesa Zarządu Okręgu,
• Romana Ratajczaka na wiceprezesa Zarządu Okręgu,
• Wojciecha Sieberta na sekretarza Zarządu Okręgu.
8) W wyniku głosowania, na poszczególne funkcje wybrano:
• Ernesta Mencla na wiceprezesa Zarządu Okręgu,
• Romana Ratajczaka na wiceprezesa Zarządu Okręgu,
• Wojciecha Sieberta na sekretarza Zarządu Okręgu
9) Nowo wybrany wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego Roman Ratajczak zwrócił się do prezesa Zarządu Krajowego o pisemne poinformowanie władz wojskowych o powołaniu nowego składu Zarządu Okręgu, złożenia do Biura Przepustek wykazu osób funkcyjnych mających dostęp do lokalu Związku Oficerów Rezerwy. Upublicznienie informacji o dokonanym wyborze władz Okręgu.