W dniu 25 czerwca 2016 r. na mocy uchwały Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się Walne Zebranie Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W zebraniu liczny udział wzięli przedstawiciele wszystkich zrzeszonych w Okręgu kół. W trakcie szczerej i otwartej dyskusji programowej poruszono szereg problemów nurtujących obecnie struktury Okręgu Wielkopolskiego i sformułowano wnioski do dalszej działalności. Dokonano wyboru nowych władz Okręgu Wielkopolskiego.

Członkowie wielkopolskich struktur Związku zaufaniem obdarzyli kolegów młodszego pokolenia – dotąd mniej znanych w środowisku organizacji – i powołali ich do pełnienia zaszczytnych funkcji reprezentowania członków przed Zarządem Głównym ZOR RP, a także przed organami lokalnych władz wojskowych, rządowych i samorządowych.

Wybrano Zarząd Okręgu Wielkopolskiego w składzie:

Prezes Roman Ratajczak

Wiceprezesi: Wojciech Siebert, Aleksander Piasny

Sekretarz Andrzej Kurowski

Skarbnik – vacat

Wybrano Komisję Rewizyjną Okręgu Wielkopolskiego w składzie:

Przewodniczący Marian Michalak

Członkowie: Barbara Czamańska, Piotr Przedwojski

Wybrano Sąd Koleżeński Okręgu Wielkopolskiego w składzie:

Przewodniczący Mariusz Siebert

Członkowie: Bogdan Stachowiak, Krzysztof Błoch