Koło nr 8 w Poznaniu uformowane zostało w związku z bardzo wyraźnie zarysowaną inicjatywą mającą na celu aktywizację członków, a także struktur ZOR RP w kierunku podejmowania konkretnych, bezpośrednich działań mających na celu kultywowanie postaw wspierających obronność naszego kraju, poprzez aktywne podtrzymanie wcześniej nabytych umiejętności w zakresie przygotowania wojskowego, nabywania nowych umiejętności szczególnie w kontekście postępu technicznego , a także, co najważniejsze, przekazywania chwalebnej tradycji Oręża Polskiego następnym pokoleniom.

Realizację tych zadań, wg przyjętych założeń mają umożliwić cyklicznie odbywane spotkania, w trakcie których wykonywane będą zadania w terenie.
Niełatwego zadania sformowania struktury realizującej zadania w powyższym zakresie podjął się starszy kapral podchorąży mgr inż. Roman Ratajczak, któremu na mocy postanowienia Zarządu Głównego ZOR z dnia 29 kwietnia 2016r. powierzona została misja utworzenia w Poznaniu koła nr 8 Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego .
Koło sformowane zostało ma początku maja br, a w dniu 21 maja odbyło się pierwsze jego zebranie, w którym jako gość honorowy udział wziął Prezes ZOR RP płk Stanisław Tomaszkiewicz. W trakcie zebrania Prezes ZOR RP w krótkich słowach nakreślił dotychczasową, sięgającą czasów II Rzeczypospolitej historię Związku, wspominając o jego tradycji, osiągnięciach , oraz bardzo wysokiej pozycji zajmowanej w chwili obecnej przez Związek wśród wszystkich organizacji pozarządowych. Witając serdecznie nowych członków Związku, płk Stanisław Tomaszkiewicz uroczyście wręczył zebranym legitymacje członkowskie. Prezesem nowo utworzonego koła nr 8 wybrany został jego twórca i założyciel starszy kapral podchorąży mgr inż. Roman Ratajczak.
Ponadto postanowiono, że wszelkie przedsięwzięcia w strukturach koła realizowane będą pod nazwą POZNAŃSKI PATROL REZERWY.

Pierwsze zebranie koła nr 8 połączone było z zorganizowanymi przez jego członków zajęciami w terenie, których celem było doskonalenie umiejętności poruszania się terenie z użyciem map topograficznych i kompasu, bez wsparcia systemu GPS, przy założeniu, że w warunkach ewentualnego konfliktu zbrojnego został on przez NPLA wyeliminowany. Zajęcia przeprowadzono na udostępnionym przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu terenie poligonu w Biedrusku.
Korzystając z okazji, pragniemy złożyć podziękowania dowództwu CSWL w Poznaniu, za dotychczasową współpracę, wynikiem której możliwa była realizacja przedsięwzięcia w oparciu o udostępnione tereny poligonu w Biedrusku. W szczególności pragniemy podziękować Komendantowi CSWL w Poznaniu płk. Piotrowi Kriese, za przychylny stosunek do przedstawionej mu inicjatywy, umożliwiający praktyczną jej realizację, a także mjr Rafałowi Materze, kpt. Pawłowi Kazimierczakowi i st. chor. Arturowi Smolińskiemu za wielopłaszczyznową pomoc i harmonijną współpracę w trakcie bezpośrednich przygotowań poprzedzających zajęcia w terenie.
Szeregi koła nr 8 stoją otworem dla nowych członków, którzy pragną włączyć się w inicjatywę szkolenia i doskonalenia umiejętności, gotowych wesprzeć swym zaangażowaniem przewidziane do realizacji projekty.

« z 3 »