Szanowni Państwo – uczestnicy V Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Obronności „ Kraków 2014”, mam zaszczyt zaprezentować Państwu organizację założoną przy osobistej akceptacji samego Marszałka Józefa Piłsudskiego – Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polski – noszący dziś jego imię. 28 października 1921r. powołano Centralny Związek Oficerów Rezerwy Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego celem po zwycięskiej wojnie z Armią Sowiecką (1920-1921) było niesienie pomocy demobilizowanym żołnierzom. Organizowano im szkolenia zawodowe, kierowano do pracy, szkół średnich i na studia, zakładano spółki pracownicze, udzielano pomocy materialnej inwalidom wojennym, wdowom i sierotom po poległych żołnierzach. Ze względu na dużą ilość organizacji o podobnych celach – w 1928 r. nastąpiło ich zjednoczenie w Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polski, który w 1935 r. stał się związkiem militarnym, co wiązało się z obowiązkiem udziału w doskonalących szkoleniach wojskowych. Członkami ZOR RP byli m.in.: premier gen. dyw. Felicjan Sławoj-Składkowski, wojewoda płk rez. Michał Grażyński, wicepremier ppor. rez. Eugeniusz Kwiatkowski, minister płk rez. Józef Beck, prezydent Warszawy por. rez. Stefan Starzyński. 1 stycznia 1939 r. ZOR RP liczył około 25 tys. członków zrzeszonych w 260 kołach. Terytorialnie 15 okręgów ZOR RP pokrywało się z Dowództwami Okręgów Korpusu. Członkowie ZOR RP uczestniczyli w wojnie obronnej 1939 r. Oficerowie członkowie związku znaleźli się wśród zamordowanych oficerów rezerwy w Katyniu. Od 1944 r. władze komunistyczne zakazały działalności Związku.

Dziś organizacja nasza, reaktywowana w 1990 r., z Zarządem Głównym w Poznaniu, pod przewodnictwem niestrudzonego w jej rozwijaniu na forum krajowym jak i za granicą prezesa pana pułkownika w stanie spoczynku Stanisława Tomaszkiewicza, kultywując idee myśli filozoficznej oraz narodowo- wyzwoleńczego czynu swego patrona, skupia działalność na utrwalaniu w świadomości społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, szlachetnych tradycji okresu walk o odzyskanie wolności narodowej. Staramy się przekazać następnym pokoleniom najwyższe wartości, wynikające z bojowych tradycji naszych Sił Zbrojnych zgodnie z dewizą Związku: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Przyświeca nam przy tym myśl patrona, „że ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Dzień 19 marca – imieniny Marszałka, obchodzimy jako święto naszej oficerskiej wspólnoty.

Aktualnie związek nasz liczy około 5 tysięcy członków w Polsce i za granicą. Krajowa struktura organizacyjna obejmuje Zarząd Główny ZOR RP w Poznaniu oraz organizacje okręgowe i regionalne (koła ZOR RP) na terenie wszystkich województw Polski, a zagraniczna :

  • trzy koła w Kanadzie (Toronto, Ottawa i Victoria),
  • dwa koła w Niemczech (Berlin),
  • jedno koło w Szwecji (Sztokholm),
  • oraz jedno koło w Wielkiej Brytanii (Londyn).

Ponadto z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej w 2015r. zostaną utworzone również koła ZOR RP w Australii, na Węgrzech, Słowacji i w Czechach.

Swoje cele Związek realizuje we współdziałaniu z organizacjami wojskowymi i cywilnymi, głównie poprzez organizowanie ogólnopolskich corocznych konkursów oraz podróży i rajdów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestniczą w tym władze szkół i kuratorzy oświaty. W 2014 r. do najważniejszych przedsięwzięć objętych honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministra Obrony Narodowej należą:

  • 27 września – konkurs pt. „70 rocznica Powstania Warszawskiego” z finałem w Kutnie,
  • 19-24 października – Rajd kolejowy po trasie Kraków – Kielce – Lublin – Warszawa dla uczczenia 100 rocznicy powstania Legionów Polskich pod patronatem Ministra Obrony Narodowej,
  • 22 listopada – konkurs z finałem w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie pt.„100 rocznica powstania Legionów Polskich” pod honorowym patronatem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Laureatów konkursu Prezydent Rzeczypospolitej Polski – pan Bronisław Komorowski zaprosi do zwiedzenia pałacu prezydenckiego.

Współpracując z organizacjami cywilnymi zaś nasi członkowie i sympatycy biorą udział w pracach nad miejscami pamięci narodowej, organizują pomoc Polakom na Litwie, publikują treści historyczno – patriotyczne w wydawnictwach samorządowych oraz uczestniczą w ważniejszych uroczystościach lokalnych związanych z zakresem działania Związku.

Duża aktywność organizacji na forum krajowym i zagranicznym w ostatnich latach przyczyniła się do zwiększenia popularności naszego Związku, który szybko powiększa swoje szeregi, wzmacniając duchowe siły obronności Polski.

Korzystając z okazji, w imieniu członków naszej organizacji dziękuję organizatorom V forum, forum wymiany myśli i doświadczeń, związanych ze współpracą z wojskiem za zaproszenie nas do uczestnictwa w tym spotkaniu, które jestem przekonany będzie przyczynkiem wzrostu zainteresowania obronnością naszej Ojczyzny.

Kategorie: Aktualności