W dniu 8 września 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zostali na nie zaproszeni także członkowie Zarządu Okręgu Wielkopolskiego, Komisji Rewizyjnej Okręgu i Sądu Koleżeńskiego Okręgu.

Na posiedzeniu omówiono między innymi:

  • Stan przygotowań do obchodów 95-lecia powstania Związku,
  • Sprawy organizacyjne Związku i Okręgu Wielkopolskiego,
  • Sytuację w Kole nr 1 w Poznaniu, w związku podjętymi uchwałami Zarządu Koła nr 1 o skreśleniu z ewidencji niektórych członków koła nr 1, w tym także członków Zarządu Głównego ZOR,
  • Konsekwencje dla Związku w związku z publiczną działalnością płka rez Jacentego Górala i mjra rez. Jacka Behrendta.

1) Prezes Zarządu Głównego ZOR płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz omówił sytuację w organizacji w związku z publiczną działalnością panów J. Behrendta i J. Górala, polegającą między innymi na oczernianiu, konfliktowaniu członków, szerokiej i daleko idącej konstatacji na forum publicznym działalności ZG ZOR, a w szczególności jego Prezesa, wysyłaniu niepochlebnych i mijających się z prawdą pism o ich działalności do różnych instytucji współpracujących z Związkiem, a także na bezprawnym, bez stosownego upoważnienia prowadzeniu w sieci Internet portalu Okręgu Wielkopolskiego ZOR, i prezentowaniu na nim spraw dotyczących Związku w sposób tendencyjny, poprzez podawanie do publicznej wiadomości informacji mijających się z prawdą, oraz pomówień pod adresem kierownictwa Związku i niektórych jego członków.

Panowie J. Behrendt i J. Góral piastując prestiżowe funkcje Związkowe postępowali niezgodnie z zasadami obowiązującymi w organizacji, a określonymi w Statucie, narażając tym samym latami wypracowane dobre imię Naszego Związku na uszczerbek. Na taką działalność nie mieli jakiekolwiek przyzwolenia ze strony władz Związku, ani także oparcia w jego strukturach, w tym w szczególności ze strony członków Koła nr 1 Okręgu Wielkopolskiego ZOR.

Prezes ZG przedstawił szeroką korespondencję prowadzoną pomiędzy nim a panami Jackiem Behrendtem i Jacentym Góralem wraz z udzielonymi na piśmie odpowiedziami na formułowane zarzuty. Poinformował, że w związku z zaistniałą sytuację zmuszony był skierować pisma wyjaśniające do współpracujących z ZOR RP instytucji do których zostały one wysłane. Prezes ZG poinformował także, że obydwaj wymienieni panowie przyjęli taktykę nie przyjmowania pism urzędowych kierowanych do nich od władz Związku, w tym listów poleconych wyraźnie opatrzonych pieczątkami Związku.

Inni obecni na zebraniu członkowie Zarządu Głównego także przedstawili korespondencje skierowaną do nich przez panów J. Behrendta i J. Górala, a zwierającą różne zarzuty i pomówienia, z którymi w całej rozciągłości się nie zgadzają.

2) Prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Roman Ratajczak poinformował Zarząd Główny o prowadzonej działalności Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od czasu jego wyboru, o podejmowanych inicjatywach i sprawach organizacyjnych. ZG poinformowany został także o powołaniu Koła nr 8 w Poznaniu pod nazwą Poznański Patrol Rezerwy, którego wybrany został prezesem.

3) Prezes Zarządu Głównego oświadczył, że w związku z odwołaniem przez Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z funkcji poprzedniego Prezesa Zarządu Okręgu Wielkopolska ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Pana Jacentego Górala, musiało dojść do wyboru nowych władz, i tym samym wybory Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Komisji Rewizyjnej Okręgu w Poznaniu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Sądu Koleżeńskiego Okręgu w Poznaniu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przeprowadzone w dniu 25.06.2016 roku są prawomocne i zgodne z obowiązującymi przepisami Statutu Związku.

4) Do Zarządu Głównego wpłynęły pisma członków Koła nr 1 w Poznaniu w tym także członków Zarządu Głównego o skreśleniu ich przez Zarząd Koła nr 1 z listy członków ZOR, bez podania uzasadnienia faktycznego, z przywołaniem § 42 ust. 9 pkt f Statutu (zapis o kompetencjach zarządu koła). Trzeba podkreślić, że Zarząd Koła nr 1 nie zaprosił i nie wysłuchał zainteresowanych członków, tylko dokonał skreślenia z ewidencji, co jest poważnym naruszeniem praw członkowskich i działaniem pozaprawnym.

5) W związku z powyższym Zarząd Główny na podstawie § 55 pkt 4 Statutu podjął siedem uchwał o numerach od 1 do 7, w których uchylił uchwały Zarządu Koła nr 1 w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie skreślenia z listy członków ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego następujących Kolegów: Mieczysława Chęcińskiego, Stefana Sobczyka, Mariana Osadę, Ryszarda Truszkowskiego, Pawła Burczyka, Tadeusza Nowackiego, Aleksandra Piasny.

6) Zarząd Główny na podstawie § 55 pkt 4 oraz w związku z niestosowaniem się do zapisów § 12 pkt 2 i 4 Statutu jednogłośnie podjął następujące uchwały:

  • Uchwałę nr 8 w sprawie odwołania Kolegi Jacentego Górala z funkcji Członka Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  • Uchwałę nr 9 w sprawie odwołania Kolegi Jacka Behrendta z funkcji Członka Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  • Uchwałę nr 10 w sprawie odwołania Kolegi Jacka Behrendta z funkcji Prezesa Zarządu Koła nr 1 w Poznaniu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  • Uchwałę nr 11 w sprawie skreślenia Kolegi Jacentego Górala z listy członków ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  • Uchwałę nr 12 w sprawie skreślenia Kolegi Jacka Behrendta z listy członków ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

7) Zarząd Główny na podstawie § 55 pkt 4 i § 24 pkt 10 oraz podjętej Uchwały nr 10 Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 9 września 2016 r. w sprawie odwołania Kolegi Jacka Behrendta z funkcji Prezesa Zarządu koła nr 1 w Poznaniu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednogłośnie podjął uchwałę nr 13 w sprawie powierzenia Koledze Jerzemu Grabusowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi, funkcji Prezesa Zarządu Koła nr 1 w Poznaniu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kategorie: Aktualności