Prezes Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz urodził się
13 lipca 1941 roku w Kotwasicach. W 1961 rozpoczął studia w Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem. Był również absolwentem m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W wojsku pełnił wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji. Do rezerwy przeszedł w 1990 r.

Jako czynny nauczyciel uczył w renomowanych szkołach w Poznaniu edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, historii i wychowania do życia  w rodzinie.

W latach 1995-2008 był wykładowcą w Niższym Seminarium Duchownym Zmartwychwstańców w Poznaniu.

W środowiskach, w których pracował podejmował działalność społeczną. Cieszył się ogromnym szacunkiem i zaufaniem m.in. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, O. prof. dr hab. Eustachego Rakoczego, kapelana Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ambasadora RP w Berlinie, Wojewody i Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicieli władz wojskowych.

Stanisław Tomaszkiewicz był wybitnym erudytą w dziedzinie pedagogiki, historii, wojskowości oraz organizacji i zarządzania. Zawodowo był nauczycielem dyplomowanym, wychowawcą i autorem podręczników do przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Dla środowiska Związku Oficerów Rezerwy RP pozostaje niekwestionowanym autorytetem moralnym. Wprowadzał dobre obyczaje wynikające z tradycji Związku i kultu dla idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W ramach współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Edukacji Narodowej  i Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Stanisław Tomaszkiewicz realizował projekty edukacyjno-wychowawcze o zasięgu krajowym. Projekty te miały na celu edukację i wychowanie młodego pokolenia w kwestiach patriotyczno-obronnych i obywatelskich postaw. Jego działanie zawsze było ukierunkowane na umacnianie autorytetu Sił Zbrojnych RP w ocenie i opinii społeczeństwa. Można do nich zaliczyć wszystkie edycje ogólnopolskich konkursów historycznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jako nauczyciel dyplomowany dysponował wiedzą nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną w szeroko pojętej edukacji młodzieży.

Zajmował się również organizacją rocznicowych jubileuszy naszej oficerskiej Wspólnoty (85.lecie, 90.lecie i 95.lecie ZOR RP). Współpracował ze wszystkimi strukturami Związku, z władzami centralnymi  i terenowymi. Działania te potwierdzały Jego wysokie umiejętności w kierowaniu Związkiem oraz niekwestionowany autorytet w środowisku wojskowym i cywilnym.

Uogólniając należy stwierdzić, że Związek Oficerów Rezerwy RP, dzięki autorytetowi prezesa Pana Stanisława Tomaszkiewicza cieszy się uznaniem i szacunkiem w środowiskach lokalnych, co pozwala na wzrost szeregów Związku, a szczególnie przysparza mu sympatyków w szkołach na terenie całego kraju oraz uczelniach (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Bydgoski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Akademia Polonijna w Częstochowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie).

21 kwietnia 2017 r. z inicjatywy Prezesa płk. Stanisława Tomaszkiewicza na posiedzeniu Zarządu Krajowego podjęto decyzję o budowie w Poznaniu, Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Gwarancją zrealizowania tego trudnego w Wielkopolsce zadania była Jego niebywała charyzma i szczególna  w tej materii determinacja.

W uznaniu zasług dla osiągnięć na wielu płaszczyznach społecznej aktywności został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i resortowymi.

Ostatnie odznaczenie Komandorię Medalu za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych otrzymał 14 czerwca 2020 r.

Jesteśmy dumni, że możemy być spadkobiercami idei, pracy i służby Prezesa Zarządu Krajowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, płk. w stanie spocz. Stanisława Tomaszkiewicza.