Na zaproszenie Prezydium Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP, 7 października br. w Bydgoszczy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prezes okręgu płk E. Michał Andrzejewski i wiceprezes ZG ppłk dr Leszek Bujak, po powitaniu zebranych, członkowie zarządu głównego wraz z zaproszonymi osobami /w imieniu Prezydenta miasta pan Adam Dudziak –dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego, w imieniu Szefa Wojew. Szt. Wojskowego – mjr Marek Grymm, Komendant WKU –ppłk Adam Ciesielski, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy – pan Jerzy Derenda oraz członkowie zarządu okręgu/ zebrali się w Izbie Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po wysłuchaniu historii powstania Izby i zwiedzeniu setek zebranych eksponatów, prezes Związku płk w st. spocz. mgr Stanisław Tomaszkiewicz, w uznaniu zasług dla ZORRP, wręczył srebrne medale „Za Zasługi dla ZORRP” m.in. komendantowi WKU ppłk Adamowi Ciesielskiemu, prezesowi TMMB Jerzemu Derendzie, a jubilatom – członkom Związku złożył życzenia / M. Myczce, R. Wolińskiemu, J. Mocarskiemu- Kawalerowi Orderu Virtuti Militari, T.Furgałowi i A. Banackiemu/.

Posiedzenie ZG otworzył prezes Związku, a po przyjęciu planu, odbyły się owocne obrady. Powołana komisja uchwał przystąpiła do pracy. Zrealizowano plan posiedzenia, gdzie dominowały sprawy działania statutowo-organizacyjnego Związku w okręgach, stopień wykonania zadań przez okręgi związanych z IX edycją konkursu dla młodzieży szkolnej pt. „150 rocznica urodzin Marszałka”, organizacyjne przedsięwzięcia związane z budową Pomnika Marszałka w Poznaniu, prawne aspekty byłych członków Związku. W dyskusji zabierali głos członkowie zarządu, prezentując tematycznie nie tylko swoje osiągnięcia ale i słabości pracy. Na zakończenie obrad członkowie ZG podjęli stosowną uchwałę, w której zawarto również zadania i zrealizowanie w 2018 roku X edycji konkursu dla młodzieży szkolnej związanego tematycznie ze 100.leciem odzyskania państwowości przez Rzeczpospolitą.

Podsumowania przebiegu posiedzenia dokonał prezes Związku a na zakończenie, w imieniu Prezydenta Miasta i prezesa TMMB, kol. EM Andrzejewski i L. Bujak wręczyli uczestnikom obrad upominki i książkowe wydawnictwa związane z Miastem i Marszałkiem Piłsudskim.

Wspólnie zjedzony obiad dodał sił do podróży do swoich miejsc zamieszkania.

Serwis fotograficzny kol. por. Tadeusza Furgała ilustruje miłą atmosferę przebiegu posiedzenia

« z 12 »
Kategorie: Spotkania