REGULAMIN

 

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

 organizowanego w 2015 r. przez

 Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

 

pod Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Stanisława Kozieja.

 

Temat konkursu„95 rocznica Bitwy Warszawskiej”

 

I.     Cele konkursu: 

 • Mobilizacja szkół, nauczycieli, dzieci i młodzieży wokół idei odzyskania w 1918 r. przez Polskę niepodległości.
 • Ukazanie myśli strategicznej Marszałka Józefa Piłsudskiego w rozstrzygnięciu Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.
 • Ukazanie znaczenia Bitwy Warszawskiej dla Europy i Świata.
 • Uświadomienie znaczenia zakresu przygotowania organizacyjnego, logistycznego i sztabowego jako gwaranta zwycięskich działań polskich pododdziałów i oddziałów.
 • Pokazanie postawy młodego pokolenia Polaków w masowym napływie ochotników w szeregi Wojska Polskiego.
 • Bitwa Warszawska wyrazem jedności narodu w walce o niepodległość.

II.   Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz drużyn harcerskich na terenie całego kraju.

III. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

pierwszy etap na szczeblu okręgów Związku i Kuratoriów oświaty:

 13.03. – 19.09.2015 r.

 drugi etap na szczeblu krajowym:

 21.09. – 30.10.2015 r.

 Finał konkursu odbędzie się 21 listopada 2015 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

IV.         Treść i forma prac konkursowych. 

O wyborze treści i formy pracy konkursowej decydują autorzy i ich opiekunowie, treść pracy winna być zgodna z celami konkursu.

V.  Komitet organizacyjny konkursu.

Komitet kieruje wszelkimi pracami związanymi z konkursem. Siedzibą Komitetu jest Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Adres: ul. Kościuszki 92/98; 61-716 Poznań.

Sekretariat konkursu czynny w godz. 12ºº – 14ºº, służy radą i pomocą oraz konsultacją.

tel. 618572838; k. 506045317;

e-mailzorrp@op.pl; fax: 618658683

strona internetowa stowarzyszenia:www.zorpoznan.pl

VI.          Wymogi formalne prac konkursowych:

1.   strona pierwsza: tytuł i autor (autorzy) pracy,

2.   strona druga:

 • adres szkoły,
 • telefon do szkoły,
 • nazwiska i imiona dyrektora szkoły i nauczycieli opiekunów prac konkursowych.

3.   strony dalsze według własnego uznania.

Uwaga

Pierwsza i druga strona pracy winna być w formie wydruku komputerowego.

VII.       Ocena prac konkursowych w pierwszym i drugim etapie.

Pierwszy etap:

 •  prezesi okręgów we współpracy z kuratoriami oświaty powołują komisje konkursowe, które dokonują oceny prac na szczeblu okręgu Związku;
 • trzy najwyżej ocenione prace w grupie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (razem dziewięć prac),  prezesi okręgów przekażą do oceny rzez Centralną Komisję Konkursową;
 • autorzy prac wyróżnionych na szczeblu okręgu, na propozycje komisji okręgowych otrzymają: nagrody rzeczowe, puchary, albumy i dyplomy ufundowane przez wojewodów, marszałków, prezydentów, burmistrzów, wójtów i zarządy okręgów.

Drugi etap:

W celu dokonania oceny prac konkursowych, przekazanych do oceny w drugim etapie, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego powołał Centralną Komisją Konkursową w składzie:

 • Przewodniczący Komisji Konkursowej – prof. zw. dr hab. Artur Kijas
 • Sekretarz Komisji –  dr inż. Wiesław Światłowski
 • Zastępca Sekretarza Komisji – mgr Marian Osada
 • Członkowie Komisji:
 •  prof. zw. dr hab. Karol Olejnik
 •  prof. zw. dr hab. Janusz Karwat
 •  prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk
 • prof. dr hab. Tadeusz Wallas
 • prof. dr hab. Maciej Stajniak
 • dr inż. Tadeusz Nowacki
 • dr Marek Moliński
 • dr Józef Grzebielucha
 • mgr Małgorzata Trybuś
 • mgr Zenon Sternik
 • dr Antoni Wójcicki

Centralna Komisja Konkursowa dokona oceny najwyżej notowanych prac konkursowych (w pierwszym etapie konkursu) do 30 października 2015 r. Najlepsze trzy prace z każdego poziomu szkół (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) zostaną przedstawione do nagród:

 • Prezesa Rady Ministrów
 • Marszałka Sejmu i Senatu
 • Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Ministra Obrony Narodowej
 • Ministra Edukacji Narodowej
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministra Gospodarki
 • Ministra Finansów
 • Szefa Sztabu Generalnego WP
 • Generalnego Dowódcy Sił Zbrojnych
 • Dowódcy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
 • Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

VIII.     Wręczenie nagród odbędzie się w czasie Finału Konkursu 21 listopada 2015 r. w Warszawie.

W uroczystości finałowej wezmą udział laureaci, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół, władze oświatowe, przedstawiciele fundatorów i zaproszeni goście.

IX. Adresy osób i instytucji do których szkoły przesyłają prace konkursowe.

 

1.   Szkoły z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego

Adres:

 Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 ul. Powstańców Warszawy 2

 Jednostka Wojskowa 1189

 85-915 Bydgoszcz

 Pan Roman Misiak

 2.   Szkoły z Województwa Pomorskiego

 Adres: Ryszard Woliński

 Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 ul. Starowiejska 10-12 m.1

 81-356 Gdynia

 3.   Szkoły z Województwa Mazowieckiego, Podlaskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawa

 Adres:

 Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 Okręg Mazowiecki

 Pan płk Józef Borecki

 ul. Partyzantów 27

 05-123 Chotomów

 4.   Szkoły z Województwa Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego

 Adres:

 Śląskie Kuratorium Oświaty

 st. wizytator ppłk mgr Wacław Wójcik

 ul. Jagiellońska 25

 40-032 Katowice

 5.   Szkoły z Województwa Podkarpackiego, Małopolskiego

 Adres:

 Zespół Szkół nr 2 w Dukli

 ul. Armii Krajowej 1

 38-450 Dukla

 Pan Tadeusz George

 6.   Szkoły z Województwa Lubuskiego, Zachodniopomorskiego

 Adres:

 Pan Jacek Wieczorkowski

 ul. Kręta 5

 65-770 Zielona Góra

 „LEXPAS”

 7.   Szkoły z Województwa Łódzkiego

 Adres:

 Pan Aleksander Rzeźnik

 Gołębiewek Nowy 20

 99-300 Kutno

 8.   Szkoły z Województwa Lubelskiego, Świętokrzyskiego

 Adres:

 Pan Andrzej Półchłopek

 ul. Czarnieckiego 14/47

 37-450 Stalowa Wola

 9.   Szkoły z Województwa Wielkopolskiego

 Adres:

 Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 Pan płk Jacenty Góral

 ul. Kościuszki 92/98

 61-716 Poznań

 X.  Informacje dodatkowe:

 1.  Najlepsze prace, które zakwalifikowane zostaną przez Centralna Komisję Konkursową do Finału Konkursu, będą przekazane do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
 2.   Prezesi okręgów Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informują współpracujące z Zarządem Okręgu szkoły o regulaminie konkursu. Ponadto informuje się zainteresowanych, iż Zarząd Główny Związku zwróci się do Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej oraz kuratoriów Oświaty z prośbą o umieszczenie regulaminu konkursu na ich stronach internetowych.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.zorpoznan.pl
 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski, tradycyjnie już zaprasza (po Finale Konkursu) laureatów i ich opiekunów, organizatorów i gości Finału do zwiedzania Pałacu Prezydenckiego

 

 

 Prezes Zarządu Głównego

 Związku Oficerów Rezerwy RP

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz

Kategorie: Konkursy